Dobrá

Znak obce
Vyberte město/obci:
Vývoj cen nemovitostí ve Frýdku Místku:
Ve městě Frýdek Místek jsou ceny bytů průměrně o 30 procent vyšší než v letech 2016/2017. Například byt 3+kk v panelovém domě, o rozloze okolo 70 metrů čtverečních, který se před čtyřmi lety prodával za 1,3 milionu, se nyní prodává za 1,7 milionu. V loňském roce začaly ceny, stejně jako v Ostravě, stagnovat. V určitých lokalitách byl zaznamenán i mírný pokles cen nemovitostí.

Seznam firem a řemeslníků v městě/obci Dobrá :

Informace z města/obce Dobrá :

Popis jednotlivých priorit strategického plánu obce Dobrá:

 • Priorita 1 – Doprava
  Doprava je zaměřena na zlepšování stavu silnic II. a III. třídy v majetku obce, kde se zvyšuje počet úseků, které jsou ve špatném technickém stavu. Jedná se o opatření, která povedou ke zvýšení kvality dopravní infrastruktury a přispějí k hospodářskému rozvoji obce formou rekonstrukce místních komunikací, výstavby parkovacích ploch, rekonstrukce chodníků apod. S narůstajícím dopravním zatížením obce Dobrá (zejména díky průmyslové zóně v Nošovicích) dochází k urychlení opotřebení a poškození komunikací. Je proto nezbytně nutné důkladně zmapovat stav místních komunikací v obci, aby byl vytvořen kvalitní podklad pro přípravu projektů jejich obnovy.

  Následovat pak musí rekonstrukce konkrétních nejvíce postižených úseků dopravy. V souvislosti se zlepšováním dopravní infrastruktury patří k nezbytným krokům také zvyšování bezpečnosti silničního provozu, rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek či rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu.
 • Priorita 2 – Životní prostředí
  Obec Dobrá se s ohledem na zachování typického krajinného rázu území a kvalitního životního prostředí, snaží vytvářet podmínky pro zdravý a komplexní vývoj obce v rámci trvale udržitelného rozvoje. Téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím a vzhledem k vysoké úrovni využití krajiny, průmyslové i jiné výroby je nezbytné zajistit dodržování pravidel, které umožní využívání životního prostředí v takové míře, aby nedocházelo k jeho poškozování a vedlo k udržitelnému rozvoji pro budoucí generace. V rámci této priority budou tudíž realizovány aktivity, vedoucí ke zlepšování stavu životního prostředí.

  Aktivity budou zaměřeny na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva, zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy. Opatření se budou vztahovat také na problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporu péče o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Zapomínat se nebude ani na obnovu a rozvoj venkovského rázu života obce, ochranu a uchování kulturního a přírodního dědictví. Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních prostředků, potřebných k realizaci aktivit vedoucích ke zlepšování kvality životního prostředí, které ovlivňuje zdraví obyvatel obce i jejího okolí a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci i investice.
 • Priorita 3 – Občanská vybavenost
  Nezbytnou součástí dobrých podmínek pro život v obci je zajišťování všech potřebných sociálních i zdravotních služeb, a to jak přímo v obci, tak v některých případech v blízkém okolí. Obec proto počítá jak se zlepšením dostupnosti zdravotní péče, tak také s dalším rozvojem pečovatelských služeb. Toho by mělo být dosaženo především širším využíváním terénních pečovatelských služeb. Proto je také nezbytné rozvíjet spolupráci s organizacemi, které tyto služby poskytují. Uvedenými aktivitami obec přispěje ke zvyšování kvality života seniorů v obci a zároveň zvýší atraktivnost života v obci pro rodiny s dětmi, včetně možných nových obyvatel. Rozvoj společenského života a tradic na venkově neslouží jen ke zvyšování nabídky volnočasového vyžití obyvatel obce. Patří také mezi nezbytné podmínky vzniku a posilování územní identity a sepjetí lidí s místem, kde žijí. To je zvlášť důležité u dětí a mládeže. V obci Dobrá jsou pro to vytvořeny dobré podmínky, protože pořádání nejrůznějších akcí, propojujících obyvatele všech obcí, má zde tradici.

  Pro zlepšení těchto podmínek obec bude realizovat některé projekty revitalizace vhodných objektů a ploch, které budou moci být využívány nejen obcí, ale i spolky a dalšími organizacemi a také veřejností. Ke zkulturnění života v obci a zvýšení její atraktivnosti i pro návštěvníky patří také rekonstrukce a výstavba dalších prvků občanské vybavenosti. Ke zvýšení bezpečnosti v obci, a to nejen bezpečnosti provozu na komunikacích v obci, bude vhodné pořídit vhodné technické vybavení, jehož instalace bude navíc plnit i preventivní funkci. K realizaci všech rozvojových záměrů v obci bude nanejvýš vhodné využít všechny existující dotační nástroje s tím, že by měl být maximálně využit potenciál, který obci skýtá její členství v Místní akční skupině Pobeskydí.
 • Priorita 4 – Podnikání a komunikace obce
  Podíl nezaměstnaných osob v obci Dobrá je ve srovnání s průměrem Moravskoslezského krajem nižší, obec leží v blízkosti průmyslové zóny Nošovice a také v dojezdové vzdálenosti regionálních center, kde je širší nabídka pracovních míst. Přesto je nezbytné, aby obec neustále zlepšovala podmínky pro podnikání v obci. To je důležité nejen pro možnost vzniku nových pracovních míst, ale také pro rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb v obci. A to jak služeb, poskytovaných soukromými subjekty, tak také služeb, zajišťovaných obcí. Jednou z vhodných aktivit, která pomůže naplnit oba zmíněné cíle, je například zřízení obecního komunálního podniku. Vytváření prostor pro podnikání je v podmínkách venkovské obce nejlépe řešit využitím už existujících areálů či objektů – i v obci Dobrá jsou takové nemovitosti k dispozici a na ně by se aktivita obce měla zaměřit.

  Ke zlepšování podmínek pro podnikání je také nezbytná efektivní komunikace s podnikateli, případně se zájemci o podnikání v obci. Vzájemná informovanost pak přispěje k vytváření atmosféry vzájemné důvěry a umožní předcházet vzniku nedorozumění či konfliktů. K rozvoji této komunikace mohou kromě osobních setkání přispět také moderní komunikační prostředky. Totéž platí i o komunikaci s občany obce, která však nemůže být jen jednosměrná. Důležité je, aby i občané měli možnost se k dění v obci vyjádřit, případně přicházet s vlastními podněty a návrhy. Vzhledem k tomu, že obec chce přilákat i nové obyvatele, je nezbytná také komunikace navenek. A to například aktivním nabízením volných ploch k bydlení, případně přípravou a propagací dalších opatření. Pro zlepšení informovanosti obyvatel obce, ale nejen jich, může být dobře využito existujících internetových stránek obce.

Představujeme

Nářadí Simon - obchod pro kutily a profíky

Nářadí a příslušenství za akční internetové ceny, kamenný obchod s dlouholetou tradicí a odborným poradenstvím. Rychlá výměna zboží, servis a vyřízení reklamací.
MALÍŘI NATĚRAČI CZ

Jsme malíři, natěrači pokojů, provádíme malování, tapetování bytů, domů i kanceláří, vč. úklidu po malování. Malířství natěračství provádíme od roku 2001, nedělají nám problém dekorativní malby, nátěry fasád, veškeré malířské a natěračské práce.
Vložit firemní vizitku

Katalog firem

Ubytování FM

Frýdek - Místek